::R@keta >> Generation Web Vol.2>>

nástěnka R@keta Muzeum --- stats --- home

více...
4. února 2023 [13:20:58]
Rakeťáci © 2008-2012
(nápověda)
(starý úvod)
R@keta Muzeum

:: homepage
vlastník: amraam_7 ::
52 odběratelů ::
jen příspěvky od:
(zastavit refresh) << (na vršek) (nahoru) :: 1-20 z 356 :: dolů dospod >>
amraam_7
* 26. května 2022 [11:09:19] Re :: link
amraam_7 » koukám že imageshack doimageshackoval, nemá někdo backup všech těch fotek?
 
larynka
* 25. října 2017 [13:59:08] Re :: link
larynka » Lidumil Všehomír (9:18:59): jeee, husty!
jsem myslela, ze zdenka bydli nekde pryc.
haha, vsechny je znam <3
tak pozdravuj! (mozna nebudou mit radost .D )
 
Lidumil Všehomír
* 25. října 2017 [9:18:59] Re :: link
 
larynka
* 25. října 2017 [8:46:17] Re :: link
larynka » jezisi to je fakt stary!! .)

vas zvou kajovstvi? .) jak se jmenuje ten sbor?
 
Lidumil Všehomír
* 25. října 2017 [8:38:31] Re :: link
Lidumil Všehomír » Byli jsme se sborem pozváni na jarní festival v Českém Krumlově. Na stránkách sboru, který nás zve, jsem nalezl toto :)
https://i.imgur.com/2EzrZMv.png
 
Lidumil Všehomír
* 3. srpna 2017 [14:35:13] Re :: link
Lidumil Všehomír » Dokonce mám od snecika dokument z roku 2005 - R@keta v2.0

Little did he know ... :)
 
Lidumil Všehomír
* 3. srpna 2017 [14:33:47] Re :: link
Lidumil Všehomír » STANOVY

RAKETAHLAVA PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1
Název, povaha, sídlo

(1) Název občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "sdružení") je Raketa.
(2) Sdružení nezastává a nepropaguje žádné politické nebo náboženské nebo jiné ideologie a směry a není ozbrojeným hnutím nebo výdělečnou organizací.
(3) Sídlem sdružení


§ 2
Cíle

Cíle činnosti sdružení jsou
a) podporovat provoz serveru www.raketa.cz,
b) podporovat a sjednocovat uživatele serveru podle písmene a), kteří mají na takovém serveru vytvořen vlastní uživatelský účet a kteří jsou určeni jedinečným číslem takového účtu (dále jen "uživatele"),

§ 3
Plnění cílů

(1) Sdružení podporuje provoz serveru tak, že
a) komunikuje s provozovatelem serveru a sděluje mu své nápady, připomínky a návrhy,
b) získává pro provoz serveru finanční prostředky nebo provoz serveru samo zajišťuje,
c) snaží se zabránit veškerému jednání, které by mohlo ohrozit jeho provoz.
(2) Sdružení podporuje a sjednocuje uživatele tak, že
a) umožňuje uživatelům být členem sdružení za podmínek daných stanovami,
b) pořádá pro uživatele srazy,
c) umožňuje prezentaci a provedení návrhů uživatelů podle svých možností,
d) vede členy k dodržování etických zásad.
(3) Plnění cílů nesmí být v rozporu se stanovami, právním řádem a dobrými mravy.

HLAVA DRUHÁ
ČLENSTVÍ

§ 4
Vznik členství

(1) Členství ve sdružení (někde jen "členství", nevyplývá-li z ustanovení, že se jedná o členství v orgánu sdružení) vzniká zapsáním.
(2) Členem se může stát jen fyzická osoba, která je uživatelem.
(3) O zapsání člena rozhoduje Komise pro členství na návrh uživatele. Návrh musí mít náležitosti stanovené komisí, jinak je neplatný.

§ 5
Práva a povinnosti člena

(1) Členové sdružení (dále jen "členové", nevyplývá-li z ustanovení, že se jedná o člena orgánu sdružení) jsou si rovni v právech i povinnostech, nestanoví-li Řád Rakety jinak.
(2) Členové mají právo uplatnit všechna práva, která jim tyto stanovy přiznávají.
(3) Členové musejí plnit všechny povinnosti, které jim tyto stanovy ukládají.
(4) Členové jsou povinni řídit se těmito stanovami, Řádem Rakety, Ekonomickou směrnicí, jakož i rozhodnutími Rady Rakety a Konference.

§ 6
zruseno


§ 7
Certifikace

(1) Certifikace slouží k potvrzení totožnosti člena.
(2) Údaje potřebné pro udělení certifikace ověřuje jen osoba pověřená Komisí pro členství ("certifikátor"). Certifikátorem může být jen člen, jehož způsobilost k právním úkonům není omezena.
(3) Certifikace se provádějí způsobem, který stanoví Komise pro členství.
(4) O udělení certifikace rozhoduje Komise pro členství.

§ 8
Zánik členství

(1) Členství ve sdružení zaniká
a) zánikem sdružení,
b) vymazáním.
(2) Komise pro členství vymaže člena, jestliže
a) člen prohlásí, že ze sdružení vystupuje,
b) člen zemře nebo je prohlášen za mrtvého,
c) Rada Rakety člena vyloučí.
(3) Za prohlášení člena, že ze sdružení vystupuje, se má jen takový úkon, který jasně vyjadřuje takovou vůli člena a je určen členu Komise pro členství.
(4) Rada Rakety může člena vyloučit, jestliže
a) člen neplní své povinnosti vyplývající ze stanov, nebo
b) člen se dopustí proti sdružení nebo jinému členu jednání, které je v rozporu s právním řádem nebo dobrými mravy, a takovým jednáním značně zasahuje do oprávněných zájmů sdružení nebo jiného člena.
(5) Proti rozhodnutí o vyloučení může člen podat opravný prostředek.

HLAVA TŘETÍ
ORGÁNY SDRUŽENÍ

§ 9
Orgány sdružení

(1) Orgány sdružení jsou:
a) Rada Rakety,
b) Konference,
c) Komise pro členství,
d) Komise pro stížnosti.
(2) Členem orgánu sdružení může být jen člen, který dovršil věku nejméně 16 let, který je uživatelem nejméně 1 rok a který má certifikaci, nestanoví-li stanovy jinak.
(3) Členství v Radě Rakety, Komisi pro členství a Komisi pro stížnosti je neslučitelné. Zvolením do takového orgánu zaniká členství v jiném takovém orgánu.
(4) Členství v orgánu sdružení zaniká
a) vzdáním se jej,
b) odvoláním příslušným orgánem,
c) zánikem členství ve sdružení,
d) dalším způsobem podle stanov.

§ 10
Rada Rakety

(1) Rada Rakety je statutárním orgánem sdružení.
(2) Rada Rakety
a) zastupuje sdružení navenek, a to prostřednictvím předsedy nebo jiného člena Rady Rakety,
b) uděluje plnou moc k zastoupení sdružení,
c) rozhoduje o opravných prostředích v případech uvedených stanovami,
d) rozhoduje o vyloučení člena sdružení,
e) projednává základní otázky sdružení,
f) určuje podrobné plnění cílů,
g) volí a odvolává členy Konference,
h) volí a odvolává členy Komise pro členství a Komise pro stížnosti a určuje z nich předsedy těchto komisí,
i) hospodaří a vede účetnictví,
j) podává Konferenci návrh na změnu stanov,
k) podává návrh na zrušení sdružení nebo sloučení s jiným sdružením Konferenci,
l) vykonává další úkony, pokud tak stanoví stanovy nebo pokud k nim žádný jiný orgán sdružení není kompetentní.
(3) Rada Rakety se usnáší nadpoloviční většinou svých členů. V případě nerozhodného hlasování rozhodne předseda.

§ 11
Členové Rady Rakety

(1) Rada Rakety se skládá z 5 členů.
(2) Členem Rady Rakety může být jen člen Konference, jehož způsobilost k právním úkonům není omezena.
(3) Členy Rady Rakety volí a odvolává Konference. Člen Rady Rakety v ní pozbývá členství také tehdy, jestliže znanikne jeho členství v Konferenci.

§ 12
Předseda

(1) Členové Rady Rakety ze svého středu volí předsedu.
(2) Předseda zastupuje sdružení navenek. Tím není dotčeno zastoupení jiným členem Rady Rakety nebo na základě plné moci.
(3) Předseda řídí jednání a svolává Radu Rakety.
(4) Funkce předsedy Rady Rakety zaniká
a) vzdáním se jí,
b) zvolením jiného předsedy,
c) zánikem členství v Radě Rakety.

§ 13
Konference

(1) Konference je vrcholným orgánem sdružení.
(2) Všichni členové Konference mají jeden hlas. Zastoupení není přípustné.
(3) Konference se svolává nejméně dvakrát ročně a koná se buď přes internet, nebo schůzí. Konferenci svolává Rada Rakety. Požádá-li o to nejméně jedna pětina jejích členů, svolá Rada Rakety Konferenci do 10 dnů, jinak se sejde sama.
(4) Konference je usnášeníschopná za účasti nejméně jedné čtvrtiny jejích členů. Konference se usnáší nadpoloviční většinou přítomných jejích členů.
(5) Konference
a) volí a odvolává členy Rady Rakety
b) přijímá Řád Rakety,
c) přijímá Ekonomickou směrnici,
d) rozhoduje o návrhu Rady Rakety na změnu stanov,
e) rozhoduje o opravných prostředcích v případech uvedených stanovami,
f) rozhoduje o návrhu Rady Rakety na zrušení sdružení nebo sloučení s jiným sdružením.
(6) Členy Konference volí Rada Rakety. Za podmínek, že vážným způsobem neplní svoje povinnosti nebo se dopustil jednání, které poškozuje sdružení, může člena Konference Rada Rakety odvolat. Odvolat nelze člena Konference, který je členem Rady Rakety. Proti odvolání lze podat opravný prostředek.
(7) Konference vždy musí rozhodnout o podaných opravných prostředcích, o kterých jí náleží rozhodovat.
(8) Členů Konference nesmí být více než 30.

§ 14
Komise pro členství

(1) Komise pro členství
a) rozhoduje o zapsání člena,
b) provádí vymazávání členů,
c) vede evidenci členů.
(2) Komise pro členství se skládá z předsedy a ostatních členů.
(3) Členy Komise pro členství volí a odvolává Rada Rakety a z nich určuje předsedu.
(4) Předseda Komise pro členství určí, zda v jednotlivých věcech bude rozhodovat samotný člen, nebo zda Komise pro členství bude rozhodovat plénu.
(5) Plénum je tvořeno všemi členy Komise pro členství a usnáší se nadpoloviční většinou. Při shodném počtu hlasů rozhoduje hlas předsedy.

§ 15
Komise pro stížnosti

(1) Komise pro stížnosti projednává stížnosti podané podle stanov.
(2) Komise pro stížnosti se skládá z předsedy a ostatních členů.
(3) Členy Komise pro stížnosti volí a odvolává Rada Rakety a z nich určuje předsedu.
(4) Předseda Komise pro stížnosti určí, zda v jednotlivých věcech bude rozhodovat samotný člen, nebo zda Komise pro stížnosti bude rozhodovat plénu.
(5) Plénum je tvořeno všemi členy Komise pro stížnosti a usnáší se nadpoloviční většinou. Při shodném počtu hlasů rozhoduje hlas předsedy.

HLAVA ČTVRTÁ
DALŠÍ USTANOVENÍ

§ 16
Opravné prostředky

(1) Rozhodnutí orgánů lze napadnout opravným prostředkem, pokud to stanovy připouštějí.
(2) O opravném prostředku rozhodne
a) Konference, jedná-li se o opravný prostředek proti rozhodnutí Rady Rakety,
b) Konference, jedná-li se o opravný prostředek proti rozhodnutí Komise pro stížnosti, jestliže jej podává člen Konference a pokud stížnost podal,
c) Rada Rakety v ostatních případech.
(3) Opravný prostředek má odkladný účinek jen tehdy, jestliže to stanovy uvádějí.
(4) Opravný prostředek se zamítne,
a) není-li přípustný,
b) podává-li jej osoba, která není oprávněna opravný prostředek podat, zastoupení se nepovoluje,
c) je-li podán po uplynutí lhůty,
d) jestliže není důvodný.
(5) Opravný prostředek se podává
a) doporučeně do sídla sdružení do 7 dnů od doručení rozhodnutí Rady Rakety, které napadá, a má odkladný účinek,
b) písemně Radě Rakety, pokud má o něm rozhodnout, do 4 dnů od okamžiku, kdy se o napadeném rozhodnutí člen dověděl,
c) na nejbližší Konferenci, pokud o něm rozhoduje Konference a nejedná-li se o opravný prostředek proti rozhodnutí Rady Rakety.

§ 17
Stížnost

(1) Člen sdružení může proti rozhodnutí, činnosti nebo nekonání orgánu sdružení nebo proti členu takového orgánu nebo proti členu sdružení podat stížnost.
(2) Stížnosti se podávají Komisi pro stížnosti.
(3) Komise pro stížnosti stížnost posoudí a v případě, že stížnost uzná, postoupí ji orgánu, který by ve věci měl sjednat nápravu. Komise pro stížnosti vždy sdělí členu, který stížnost podal, své rozhodnutí.
(4) Komise pro stížnosti stížnost zamítne, pokud
a) není důvodná,
b) není její podání přípustné,
c) o stížnosti v takové věci již rozhodla.
(5) Stížnost nelze podat
a) proti rozhodnutí, které lze napadnout opravným prostředkem, a to i pokud pro jeho podání uplynula lhůta,
b) proti rozhodnutí Konference,
c) proti rozhodnutí o stížnosti.
(6) Člen Konference, který podal stížnost, může proti rozhodnutí o stížnosti podat opravný prostředek.

§ 18
Řád Rakety

(1) Řád Rakety upravuje práva a povinnosti uživatelů Rakety a vztahy mezi nimi.
(2) Řád Rakety je závazný pro všechny členy.
(3) Řád Rakety může stanovit za jeho porušení sankce.
(4) Stanoví-li Řád Rakety něco jiného než stanovy, přihlédne se ke stanovám.

§ 19
Ekonomická směrnice

(1) Ekonomická směrnice upravuje způsob hospodaření a vedení účetnictví sdružení.
(2) Stanoví-li Ekonomická směrnice něco jiného než stanovy, přihlédne se ke stanovám.
(3) Ekonomická směrnice může členům ukládat povinnosti.

§ 20
Stanovy

(1) Tyto stanovy sdružení jsou závazné pro všechny členy a orgány.
(2) Stanovy mění Konference na návrh Rady Rakety.

HLAVA PÁTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 21
Rozpuštění a sloučení

Rozhodnout o rozpuštění sdružení nebo o sloučení sdružení s jiným sdružením může jen Konference na návrh Rady Rakety.

§ 22
Přechodné ustanovení

(1) Dnem vzniku sdružení se členové přípravného výboru stávají členy Konference.
(2) Konference se poprvé koná v den, na který ji svolá předseda přípravného výboru. Při prvním konání přijme Řád Rakety a Ekonomickou směrnici.
(3) Pro členství v orgánu sdružení není do šesti měsíců od vzniku sdružení certifikace třeba.

§ 23
Přijetí stanov a účinnost změn

(1) Stanovy přijal přípravný výbor a nabývají účinnosti dnem vzniku sdružení.
 
Lidumil Všehomír
* 3. srpna 2017 [14:31:54] Re :: link
Lidumil Všehomír » CHATA BEZ HRANIC 2005

Již III. ročník CHBH proběhne v parných letních dnech a to mezi 7. a 20. srpnem tohoto blaženého roku.

Pro ty, kteří dosud slastí z lůna panenské přírody neokusili, tu mám několik informací natolik závažných, že bude lépe, když si je zapíší do notýsků. Tak především na chatě není elektřina. Byly sice v dávné minulosti pokusy proud až sem - na konec světa - zavést, ale naštěstí se nezdařily. Člověk má tak možnost doslova splynout s matkou přírodou. V loňském roce jsme v závěru pobytu řešili problém s ucpaným hajzlem; aby se trudnomyslnost neopakovala, sestavil majitel chaty bohatě illustrovaný Provozní řád. Tato informace je fungl nová, takže si zapíší i pokročilí. Zdánlivým nedostatkem je též místní absence kulturně společenských zařízení - nejbližší osvěžovna je vzdálena necelou půlhodinku z kopce. Ovšem kdo zažil vlahé podvečery na terase s výhledem do širého kraje, za zakouřenou knajpu by rozhodně neměnil. Bývá dobrým zvykem přibalit si do torny stan, poněvadž počet lůžek v chatě je značně nevyhovující - jedná se většinou o 3 - 4 pelestě - anebo se domluvit na noclehu s majitelem jiného stanu či ve výjimečných případech s věčně shovívavým ředitelem tůrnusu na přespání v chatě a to buď ve vlastním spacáku nebo pod pravou peřinou. Chata rovněž není protkána vodovodní sítí - studánka s opravdovou pramenitou vodou je vzdálena asi 30 metrů. Ku chlazení potravin, ale především tekutin slouží rybníček pod chatou, jenž v horkých dnech slouží i ke svlažení těla. Na vedleležícím ohništi lze za večerů připravit rozmanité pokrmy - lze využít i zahradního grilu, který patří ke standardnímu vybavení. Kousek od ohniště směrem k lesu se nalézá sprcha, kde se lze po ohřátí vody v určených vacích dočista umýt. Běžné denní pokrmy se připravují v kuchyni na plynovém sporáku. Základní potraviny (rýže, mouka, cukr, sůl, těstoviny, olej) jsou dostupné, vše ostatní se musí dovézt nebo nasbírat v lese.
Po loňské dobré zkušenosti s večerním a nočním osvětlením pomocí pochodně jsem se jal arzenál rozšířit o další světlomety; pokud máte možnost, přivezte každý alespoň jeden lampión či pochodeň, aby jsme se v noci na terase nebáli. Letos bych chtěl konečně zvládnout výlet na Devět skal, popřípadě na další kopečky v okolí. Také bychom měli vymyslet nějaké provizorní zastřešení terasy, aby se neopakovaly loňské přesuny do sucha a zpět. I přísun potravin z Jimramova bych rád zredukoval - loni jsem toho poslední den polovinu vyhodil. Anebo budeme jíst výhradně to!
Pro Vaši informaci - odkaz na tyto stránky posílám jenom společnosti osvědčených.
Pro připomenutí: CHATA BEZ HRANIC 2004 - rozšířené stránky s podrobným popisem
 
wwriter
13. ledna 2016 [18:37:41] Re :: link
wwriter » ...tour de Valmez? :D ...že by - po letech?
 
MgA.juho.k
6. října 2015 [22:40:40] Re :: link
MgA.juho.k » Domotora jsem nevidel dobrej pulrok... Chtelo by to zas nejakou tour de Kladno.
 
wwriter
6. října 2015 [10:40:52] Re :: link
wwriter » Zavzpomínat nemusí být špatné... kór pak u piva :)
 
medved
* 6. října 2015 [9:19:06] Re :: link
medved » Tak se musim pochlubit asi tady, protože to pochopí jenom oldschool rakeťáci. V neděli jsem byl na pivu s Masovym kašpárkem! Zavzpomínali jsme na dobu domotora a matejcika a cywe, masaka.
 
medved
* 14. dubna 2015 [9:11:44] Re :: link
medved » myslis jako ji? Spis se ji zkus zeptat,holky neztracej souvory jen tak ... (btw to ke vyborna vymluva,jak se na neco vybodnout,prej " ono se to asi zmizelo..." :-D)
 
doggy
* 14. dubna 2015 [7:55:18] Re :: link
doggy » medved (7:45:07): jonojo,muzu se ji zeptat,ale myslim, ze nekam zmizelo..
 
medved
* 14. dubna 2015 [7:45:07] Re :: link
medved » jo, a ejdžem ste tvrdili, že to video z Peťky vydolujete! Už se tak stalo? .-)
 
doggy
* 14. dubna 2015 [7:44:14] Re :: link
 
medved
* 14. dubna 2015 [7:42:33] Re :: link
medved » Dokonce prej i video...:-)
 
flava
14. dubna 2015 [0:26:10] Re :: link
flava » medved (11:55:35): a je tady z ty akce nejaky zvukovy zaznam?:)
 
swagger
13. dubna 2015 [12:03:28] Re :: link
swagger » hele tak to mi klidne doporuc nejakou novou ceskou vlnu, ja jak jsem teda prej jenom na to elektro, tak to nesleduju
 
medved
* 13. dubna 2015 [11:56:18] Re :: link
medved » No jo, no, když ty seš na to elektro, to je pak těžký... přitom kdyby sis poslechnul nějakou novou českou vlnu, tak se z toho posadíš na zadek. Teda v tvym případě posadíš, ale navenek budeš ostatnim tvrdit, že to je hrozný. Přitom ta hra se slovy, to nemá obdoby...:-))
 
doggy
* 13. dubna 2015 [11:56:01] Re :: link
doggy » hehe,jee, to byla sranda:)
 
swagger
13. dubna 2015 [11:50:52] Re :: link
swagger » ne tak jako cenim, ze jeste zivite ty puvodni elementy, ale spojeni folku a rapu rozhodne za luxusni zalezitost nepovazuju
 
medved
* 13. dubna 2015 [11:48:18] Re :: link
medved » Bože Bárto... byl to klasickej jam - dva beatboxeři, z nichž je jeden doggy, a dj na skreče. Luxusní zážitek, takhle si představuju mashupy. A sukces byl, aplaudoval celej Blues sklep, co si matně pamatuju :-))

A co se ti nelíbí na spojení folku a rapu? To už jede v ČR dlouho a je to celkem luxusní záležitost.
 
swagger
13. dubna 2015 [11:45:03] Re :: link
swagger » ze to nebyla nejaka snaha o rap s zivou kytarou, ze ne?
 
medved
* 12. dubna 2015 [11:55:35] Re :: link
medved » toto bylo přesně před rokem, mi píšou internety...

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/p720x720/10152416_732786610094313_3714763215047646372_n.jpg?oh=c0607c4e7bc71b5294b52c1dbb5308a2&oe=55DD5E84&__gda__=1440769081_973192b904b4454d3c0d2f0cf3d06439
 
popel
22. února 2015 [21:46:05] Re :: link
popel » aha :))
 
Lord_Palda
* 22. února 2015 [19:55:31] Re :: link
Lord_Palda » annie (11:32:26): Trvalo mi to do přečtení uriho hlášky :D Ale jako.. asi jo
 
uri
* 22. února 2015 [16:25:05] Re :: link
uri » annie (16:21:15): to je ficura ty fotobudky pridat 400g makeupu ')))
 
annie
22. února 2015 [16:21:15] Re :: link
annie » popel (13:42:19): ta holka na fotce jsi úplná ty, pokud by na tebe někdo přidal 400g makeupu :)
 
doreen
22. února 2015 [14:03:18] Re :: link
doreen » annie (11:32:26): to mě taky hned napadlo :))
 
popel
22. února 2015 [13:42:19] Re :: link
popel » Coze? :)
 
uri
* 22. února 2015 [12:10:50] Re :: link
uri » annie (11:32:26): chvili mi trvalo, nez mi dojelo to domino ')))
 
annie
22. února 2015 [11:32:26] Re :: link
annie » a ještě navíc tam s váma byla Popel!
 
Lord_Palda
* 18. února 2015 [22:14:20] Re :: link
Lord_Palda » Kde jen ty časy jsou..
 
uri
* 14. února 2015 [5:02:01] Re :: link
uri » zas tak archivni to neni, ale nastenka o tom jak ste vypadali loni nebo predloni padla... kazdopne presne pred rokem na valentyna s paldou sme porizovali selficka v tokiu '))

https://scontent-mxp.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/65163_608240635974401_8668173804919553304_n.jpg?oh=00fec297a1305516e36f6d9a21bafc03&oe=558C857F
 
uri
* 12. listopadu 2014 [14:58:19] Re :: link
uri » ja myslim, ze mam kredit nabitej a i kdyby ne, tak vas brzo dozenu '))
 
Lidumil Všehomír
* 12. listopadu 2014 [14:53:31] Re :: link
Lidumil Všehomír » protože jsi vomáčka! :)
 
uri
* 12. listopadu 2014 [13:56:29] Re :: link
uri » jedna z mala vyjimek, kdy sem stihnul utect vcas '))
 
klárumka
10. listopadu 2014 [9:09:24] Re :: link
klárumka » Maxidejf (1:57:50): coz je u me docela zvlastni :)
 
Maxidejf
* 10. listopadu 2014 [1:57:50] Re :: link
Maxidejf » klárumka (0:31:38): tak to si pamatujes mnohem vic detailu, nez ja ;))))
 
jen příspěvky od:
(zastavit refresh) << (na vršek) (nahoru) :: 1-20 z 356 :: dolů dospod >>